به سایت سبزینه کشت خوش آمدید!

کیسه های کشت گروبگ

کیسه هایی از جنس پلاستک بصورت دو رنگ میباشد که رنگ بیرون آن سفید جهت بازتابش نور و قسمت داخل آن مشکی جهت جلوگیری از رسیدن نور به ریشه می باشد. در ابعاد مختلف ۱۱۰در ۲۵،۱۱۰در ۳۵ و …..برحسب نوع کشت ونوع گیاه محتوی گروبک با درصدی ترکیبی از کوکوپیت خالص ,کوکوچیپس وپرلیت پر می شود.